ХVIII. ГЕОЗАЩИТА

 

ХVIII.1

ЗУТ [V.1]

 

1.1

[§18, ал.1 във вр. с чл.95 и чл.169, ал.3] Наредба 01№12 за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони

ДВ01268

БСА0232

 

1.2

[*] Наредба 94№1 за геозащитната дейност

ДВ94212

БСА9431

 

1.3

[чл.95, ал.4 ЗУТ] Наредба 14№ РД-02-20-1 за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга им

ДВ14253

1pДВ142102

БСА1437

 

2.1

[чл.95, ал.2, т.4 ЗГ]* Наредба 13№4 за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

ДВ13221

БСА1333

 

2.1. [ЗГ] - Закон за горите

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите и съоръженията

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)