ХVI. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

ХVI.1

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ [ЗЕС]

ДВ07241

66pДВ23284

 

1.1

[чл.286, ал.5] Наредба 12№35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

ДВ12299

БСА1333

1p15251

 

1.2

[чл.268, ал.2] Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията

(ПМС07№277)

ДВ07298

 

1.3

[*] ПИПСМР - Раздел "Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио-[ТТР] съобщения"

БСА68310

1pБСА7939

 

[*] (§3, ал.2 ПЗР ЗД) – Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

 

ХVI.2

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА [ЗЕСМФИ]

ДВ18221

2pДВ22215

 

2.1

[чл.3, ал.5]* Наредба 18№34 за определяне на методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

ДВ18292

 

2.2

[чл.3, ал.5]* Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

ДВ18292

 

2.3

[чл.32, ал.2] Наредба 19№6 за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

ДВ19249

БСА1939

 

2.4

[чл.57, ал.2] Наредба 19№21 за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

ДВ19283

БСА2033

 

2.5

[чл.63, ал.5 във вр. с чл.21, ал.3, чл.67, ал.2 и чл.73 ЗЕСМФИ]* Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи

(ПМС19№286)

ДВ19292

БСА2032

 

* - Включена в списъка за информация в процеса на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на физическа инфраструктура по прилагане на ЗУТ

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)