XV. ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

 

XV.1

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА [ЗЕ]

ДВ032107

70pДВ24227

 

1.1

[чл.125, ал.3]* Наредба 20№Е-РД-04-1 за за топлоснабдяването

ДВ20225

 

1.2

[чл.83, ал.3 ЗЕ във вр. с §18, ал.1 ЗУТ] Наредба 05№14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия

ДВ05253

1pДВ06273

БСА07311

 

1.3

[чл.125, ал.4 ЗЕ и чл.169, ал.3 във вр. с чл.169, ал.1, т.7 ЗУТ] Наредба 05№15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

ДВ05268

3pДВ1626

БСА1638/9

 

1.4

[чл.83, ал.2 във вр. с чл.83, ал.1, т.1]* Наредба 04№3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

ДВ04290+91

(ИТУС’2008)  

3pДВ15242

 

1.5

[чл.83, ал.2 във вр. с чл.83, ал.1, т.2]* Наредба 04№9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

ДВ04272

3pДВ15242

 

1.6

[чл.64, ал.9] Наредба 04№16 за сервитутите на енергийните обекти

ДВ04288

БСА1435

4pДВ20239

 

1.7

[чл.200, ал.2] Наредба 04№6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

ДВ042107

БСА1235

2pДВ14230

 

1.8

[чл.196, ал.1]* Наредба 13№4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

ДВ132105

2pДВ19263

БСА19311

 

1.9

[чл.200, ал.1] Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

(ПМС04№171)

ДВ04267

17pДВ18260

 

1.10

[чл.116, ал.7]* Наредба 24№6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

ДВ24228

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с нормативни актове по прилагане на ЗУТ

 

XV.2

ЗУТ [V.1]

 

2.1

[§18, ал.7 във вр. с чл.169, ал.1] Наредба 10№1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

ДВ10246

1pДВ16295

БСА1732

 

2.2

[§18, ал.1 във вр. с чл.169, ал.1] Наредба 10№4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

ДВ1126

БСА1132

 

2.3

[§18, ал.1 във вр. с чл.169, ал.1, т.4] Наредба 18№ РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

ДВ18253

БСА18312

 

XV.3

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ [ЗЕВИ]

ДВ11235

25pДВ23286

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)