ХIV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

ХIV.1

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА И

ДВ15210

6pДВ2428

 

ХIV.2

ЗУТ [V.1]

 

2.1

[чл.169, ал.4 във вр. с чл.169, ал.1, т.6] Наредба 22№ РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

ДВ22292

БСА2332/4

2pДВ24218

 

ХIV.3

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ [ЗЕЕ]

ДВ15235

8pДВ23286

 

3.1

[чл.18, ал.1] Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

(ПМС22№60)

ДВ22226

БСА2235

 

3.2

[чл.48] Наредба 22№Е-РД-04-2 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

ДВ222102

БСА2332/4

 

3.3

[чл.31, ал.3] Наредба 16№Е-РД-04-2 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

ДВ16210

БСА1634

 

3.4

[чл.42 ЗЕЕ08]* Наредба 09№РД-16-301 за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

ДВ09225

 

3.5

[чл.18, ал.2]* Наредба 16№ РД-04-3 за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методите за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

ДВ16238

2pДВ222102

БСА2332/4

 

3.6

[чл.57, ал.6]* Наредба 16№Е-РД-04-05 за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за

извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на

енергийни спестявания

ДВ16281                                                                                    

 

3.7

[чл.73, ал.8]* Наредба 24№Е-РД-04-1 за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост

ДВ2425

 

3.8

[чл.44, ал.9] Наредба 18№Е-РД-04-1 за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придоби- ване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

ДВ1826

БСА1938

 

3.9

[чл.56] Наредба 22№Е-РД-04-1 за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл.50, ал.1 и на климатичните инсталации по чл.51, ал.1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл.52 от Закона за енергийната ефективност

ДВ22230

БСА2235

 

3.10

[чл.23, ал.5, чл.34, ал.5 и чл.51, ал.1 ЗЕЕ и чл.34, ал.5 ЗЕВИ] Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници

(ПМС12№26)

ДВ12214

1pДВ13235

 

* - Наредбата е включена в списъка, поради нейната свързаност със съвместните наредби на МРРБ и МЕ в областта на енергийната ефективност

4.10. [ЗЕВИ] - Закон за енергията от възобновяеми източници

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)