ХIII. ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

 

ХIII.1

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА [ЗЗШОС]

ДВ05274

10pДВ202101

 

1.1

[чл.7] Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

(ПМС06№218)

ДВ06270

БСА0639

 

1.2

[чл.11, т.7] Наредба 06№3 за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната

ДВ06238

БСА0639

 

1.3

[чл.14, т.3] Наредба 06№4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

ДВ0726

БСА0733

1pДВ16277 (БСА16312)

 

1.4

[чл.11, т.5]* Наредба 06№6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

ДВ06258

БСА21312

3p22224

 

1.5

[чл.11, т.6]* Наредба 10№54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

ДВ1123

 

1.6

[чл.36, т.2 ЗЗБУТ]* Наредба 05№6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

ДВ05270

БСА0639

 

* - Наредбата е включена в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

1.6. [ЗЗБУТ] - Закон за здравословни и безопасни условия на труд

 

ХIII.2

ЗУТ [V.1]

 

2.1

[§18, ал.1 във вр. с чл.169, ал.1] Наредба 16№РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

ДВ16247

1p16259

БСА16310

 

2.2

[*] Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството

БСА8633 (частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба 08№2 (ДВ08289)

 

2.3

[*] Норми и правила за проектиране. Защита на строителните конструкции от корозия БСА8038

1pБСА93310

 

2.4

[*] Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения

БСА8231

2pБСА8836

 

2.5

[*] Правила за приемане на подови настилки

БСА8932/3

1pБСА8938

 

2.6

[*] Норми за проектиране на облицовки от скални плочи

БСА8539

 

2.7

[*] Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи

БСА86310

 

2.8

[*] Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи

БСА8634

 

2.9

[*] Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи

БСА84311

 

[*] (§20, ал.2 ЗР ЗУТ) – Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на Закона за териториално и селищно устройство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)