ХII. ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ

 

ХII.1

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА [ЗООС]

ДВ02291

68pДВ23284

 

1.1

[чл.101, ал.1] Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(ПМС03№59)

ДВ03225

БСА19312

12pДВ2429

 

1.2

[чл.90] Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(ПМС04№139)

ДВ04257

11pДВ20270

БСА2232

 

1.3

[чл.83, ал.10]* Наредба 03№1 за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра

ДВ03222

1pДВ052100

БСА0635

 

* - Наредбата, издадена от министъра на околната среда и водите, е включена в списъка във връзка с избора на лица, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда в процеса на инвестиционното проектиране

 

ХII.2

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ [ЗЧАВ]

ДВ96245

40pДВ222102

 

2.1

[чл.6, ал.1]* Наредба 97№14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

ДВ97288

4pДВ07242

 

2.2

[чл.9, ал.1] Наредба 99№16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

ДВ99275

8pДВ20295

 

2.3

[чл.9, ал.1] Наредба 03№7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

ДВ03296

5pДВ20295

 

2.4

[чл.9, ал.1 и §5]  Наредба 03№10 за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

ДВ03293

1pДВ11219

 

* - Наредбата, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, е включена в списъка във връзка с хигиенните изисквания при проектиране и изграждане на обектите

 

ХII.3

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ [ЗУО]

ДВ12253

22pДВ23211

 

3.1

[чл.43, ал.4] Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ПМС17№267)

ДВ17298

БСА17312

 

3.2

[чл.43, ал.1] Наредба 23№Н-4 за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци

ДВ23252

 

3.3

[чл.43, ал.1 ЗУО]* Наредба 13№6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

ДВ13280

БСА13311,12

2pДВ21236

 

3.4

[чл.48, ал.1 ЗУО]* Наредба 14№1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

ДВ14251

5pДВ23233

 

3.5

[чл.3, ал.1 ЗУО]* Наредба 14№2 за класификация на отпадъците

ДВ14266

4pДВ22253

 

* - Наредбата, издадена от министъра на околната среда и водите, е включена в списъка във връзка с избора на лица, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда в процеса на инвестиционното проектиране

 

ХII.4

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ [ЗБР]

ДВ02277

32pДВ23288

 

4.1

[чл.31a] Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС07№201)

ДВ07273

5pДВ212106

БСА2232

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)