ХI. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

ХI.1

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО [ЗЗдр]

ДВ04270

103pДВ23286

 

1.1

[*] [§11 ЗР във вр.с чл.20 ЗНЗ]* Наредба 03№24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

ДВ03295

1pДВ032100

 

1.2

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква "д"]* Наредба 07№2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

ДВ07215

БСА0735

 

1.3

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква "о"]* Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини

ДВ07215

5pДВ22253

 

1.4

[чл.26б, ал.5 и 7 и чл.34, ал.2 във връзка с §1, т.9, буква "п"]* Наредба 08№19 за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките

ДВ08279

1pДВ112103

 

1.5

[чл. 118, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о”]* Наредба 08№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

ДВ082103

4pДВ22253

 

1.6

[чл.19, ал.4]* Наредба 09№36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

ДВ09263

БСА1138

2pДВ14282

 

1.7

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.12, буква "е"]* Наредба 10№9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

ДВ10217

БСА1034

 

1.8

[чл.56а, ал.3] Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

(ПМС10№264)

ДВ10290

БСА1138

 

1.9

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква „ж“]* Наредба 11№2 за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

ДВ11236

БСА1138

2pДВ23259

 

1.10

[*] [§2 във вр. с чл.20]* Наредба 87№15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

ДВ87277

 

1.11

[*] Санитарни норми за максималната допустима интензивност на радиочестотни и електромагнитни полета

ДВ71223

 

*[§39 ПЗР ЗЗдр] - До влизането в сила на актовете по § 38 ПЗР ЗЗдр издадените нормативни актове по прилагането на отменения Закон за народното здраве се прилагат, доколкото не противоречат на Закона за здравето.

1.1. ЗНЗ - Закон за народното здраве (отм. с §5 ПЗР ЗЗдр – ДВ04270, в сила от 01.01.2005 г.)

* - Нормативните актове са включени в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обекти с обществено предназначение по §1, т.9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето

 

ХI.2

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ [ЗХр]

ДВ20252

1pДВ20265

 

2.1

[чл.17, ал.2] Наредба 16№1 за хигиената на храните

ДВ16210

1pДВ18251

 

ХI.3

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ [ЗВМД]

ДВ05287

45pДВ24221

 

3.1

 

3.2

[чл.59, ал.2]* Наредба 06№36 за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход

ДВ06235

3pДВ08223

 

3.1. [ЗЗР] - Закона за защита на растенията  (отм., ДВ14261)

 

4.1

[чл.3, ал.3 ЗОВВПЗ]* Наредба 91№9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

ДВ91235

2pДВ0228

 

4.1. [ЗОВВПЗ] - Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

(отменен с §2 от заключителните разпоредби на Закона за почвите ДВ07289)

* - Нормативните актове са включени в списъка във връзка с изискванията при проектиране и изграждане на обектите

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)