I. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

I.1

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 - 2022 г.

(РМС12№696)

 

I.2

ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ [ЗРР]

ДВ08250

14pДВ20221

БСА20310

 

2.1

[§5]* Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

(ПМС20№183)

ДВ20270

 

2.2

[чл.7д] Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 3 (области)

(ПМС16№278)

ДВ16288

 

2.3

[чл.7, ал.5] Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие

(ПМС04№166)

ДВ04264

 

* Основание за издаване

 

I.3

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ [ЗАТУРБ]

ДВ95263

21pДВ17258

 

3.1

[чл.23] Определяне на селищни образувания с национално значение

(РМС05№45)

ДВ05211

 

3.2

[чл.36, ал.2] Категоризация на общините и населените места в Република България

(МРРБ12№РД-02-14-2021)

ДВ12266

2pДВ16275

 

I.4

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ [ЗГР]

ДВ99267

32pДВ192101

 

4.1

[чл.24, ал.2] Наредба 12№РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

ДВ12237

5pДВ2025

 

4.2

[чл.113, ал.1] Наредба 12№РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация

ДВ12243

БСА1238

5pДВ18232

 

5.1

[чл.23, ал.4 ЗЛЛД] Инструкция 15№03-04-357 за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и нейните териториални звена

ДВ15226

1pДВ16280

 

5.2

[§5, т.62 ЗУТ] Определяне на обекти с национално значение

(РМС05№44)

ДВ05211

 

5.3

[чл.385, ал.2 ЗСВ] Наредба 09№14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни "Население"

ДВ09294

4pДВ2024

 

5.1. [ЗЛЛД] – Закона за защита на личните данни

5.2. [ЗУТ] - V.1. Закон за устройство на територията

5.3. [ЗСВ] - Закон за съдебната власт

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)