8812 (64)
1. ПМС № 4 от 12. 02. 1988 г. за по-нататъшно усъвършенстване устройството за зоните за обществен отдих, вилните зони и земите за земеделско ползване и за отстраняване на нарушенията при изграждане на сгради в тях 1
2. Указания на Комитета по териториално и селищно устройство относно организацията за изпълнение на ПМС № 4 от 12. 02. 1988 г. 9
3. Методически указания на КНИПИТУГА за изработване на териториалноустройствен план на отдиха в общината 26
4. Писмо № 91-ТУГ-79 от 28. VII. 1988 г. на КТСУ за прилагане на ПМС №35 от 1987 г. за колективната и личната трудова дейност на гражданите за допълнително производство на стоки и услуги и Наредба № 7 за проектантските услуги 38
5. Писмо № 95-СК-9 от 19. IX. 1988 г. за прилагане на чл. 15 от Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата 38
6. Писмо № 95-СК-Ю от 19. IX. 1988 г. на КТСУ във връзка със събираните глоби (ПМС № 4 от 12. 02. 1988 г.) 39
7. Указания на КТСУ за планиране и устройство на издирените и картотекирани земи от поземления фонд, които не се използуват от селскостопанските бригади и от горските стопанства, и тези от народните съвети и обществените организации във фонд „Населени места", находящи се на територията на гр. София, на общините от Софийска област, на общините Берковица, Вършец, Белоградчик, Враца, Мездра и Роман от Михайловградска област, на общините Ябланица и Тетевен от Ловешка област и на общините Стрелча, Панагюрище, Лесичево, Септември и Белово от Пловдивска област 42
8. Наредба на КТСУ за изменение и допълнение на Наредба № 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство 45
9. Процедури и документи, свързани с изпълнение на ПМС № 4 от 12. 02. 1988 г. 46
10. Приложения към „Процедури и документи" 59