8811
1. Заповед № РД-02-14-242 от 20. IX. 1988 г. на председателя на КТСУ за утвърждаване на изменение на глава четиринадесета от „Плоско фундиране. Правилник за проектиране" (БСА, кн. 1—2 от 1983 г.) 1
2. Глава четиринадесета. Особености при проектиране на земната основа в земетръсни райони (изменение на „Плоско фундиране. Правилник за проектиране") 1
3. Заповед № РД-02-14-249 от 23. IX. 1988 г. на председателя на КТСУ за утвърждаване на „Правила за приемане на звукоизолационни работи в сградите" 4
4. Правила за приемане на звукоизолационни работи в сградите 5
5. Заповед № РД-02-14-273 от 19. X. 1988 г. на председателя на КТСУ за утвърждаване на „Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп" 10
6. Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп 11
7. Приложения към „Норми за проектиране на обществени тоалетни с неограничен достъп" 17
8. Писмо № 91-НП-45от 2. IX. 1988 г. на КТСУ във връзка с изпълнението на ПМС № 35 от 1987 г. за колективната и личната трудова дейност на гражданите с Приложение: писмо № 05-06-29 от 12. VIII. 1988 г. на ЦС на БПС 21
9. Заповед № РД-02-14-283 от 1. XI. 1988 г. на председателя на КТСУ 22
10. Заповед № РД-02-14-284 от 1. XI. 1988 г. на председателя на КТСУ 22