8809
1. Заповед № РД-02-14-194 от 12. VII. 1988 г. на председателя на КТСУ за утвърждаване на „Норми за проектиране на електрически инсталации в сгради" 1
2. Норми за проектиране на електрически инсталации в сгради 2
3. Приложения към „Норми за проектиране на електрически инсталации в сгради" 39
4. Примерни показатели за производствената мощност на единица площ (обем) на обектите с производствено предназначение 43