8807
1. Отраслова нормала (ОН) 1061974-88 „Плочи гипсови"
2. Учредителен договор-устав на СД „Проектно дело" — София
3. Заповед № РД-02-14-89 от 13.04.1988 г. на председателя на КТСУ и заповед № РД-02-14-127 от 13.04.1988 г. на председателя на АССИ
4. Писмо № 91-НП-27 от 10.05.1988 г. на КТСУ до СД „Проектно дело"
5. Писмо № 91-НП-31 от 26.05.1988 г. на КТСУ до СД „Проектно дело" и до СО „Хидрострой"
6. Писмо № Т-03-08-40 от 17.05.1988 г. на Министерство на икономиката и планирането до Българска народна банка
7. Протокол № Р-4 от 27 април и 4 май 1988 г. на заседанието на оперативната група при Министерския съвет на НРБ във връзка с прилагането на Правилника за стопанската дейност при Министерския съвет на НРБ
8. Заповед № РД-02-14-152 на председателя на КТСУ
9. Писмо № 91-00-79 от 22.06. 1988 г. на КТСУ до СД „Проектно дело", Главпроект. Софпроект, АССИ Обл. НС—Ловеч, Обл. НС—В. Търново, ТПО — Разград, ОбНС — гр. Попово, ОбНС —гр. Стражица