8805
1. Указания на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за изграждане на гаражи в жилищни сгради 1
2. Методически указания за проектиране конструкцията на монолитни индивидуални жилищни сгради в земетръсни райони 2
3. Приложения към „Методически указания за проектиране конструкцията на монолитни индивидуални жилищни сгради в земетръсни райони" 9
4. Заповед № РД 02-14-66 от 25. III. 1988 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство 21
5. За безопасен и здравословен труд 21