8801
1. Заповед № РД-02-14-401 от 17. XI. 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване на типова проектна документация, разработена от НИСИ-София 1
2. Заповед № РД-02-14-431 от 8. XII. 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за преутвърждаване на типова проектна документация за Строителна система за многоетажни сгради — МС,83 2
3. Заповед № РД-02-14-432 от 8. XII. 1987 г. на председателя на Комитета по
териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване допълването и актуализацията по нови нормативни документи на Строителна подсистема фундаменти — ЧФК,83 2
4. Заповед № РД-02-14-433 от 8. XII. 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване допълването и актуализацията по „Норми за проектиране на сгради и съоръжения
в земетръсни райони" от 1987 г. 3
5. Заповед № РД-02-14-461 от 17. XII. 1987 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство при Министерския съвет за утвърждаване на „Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения" 4
6. Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения 5
7. Приложения към „Норми за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения" 33
8. Инструкция за функциониране на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) 37
9. Приложение към Инструкцията за функциониране на ЕСГРАОН 41