8602 (48)
1. Наредба № 11 за планиране, проектиране и изграждане на нови жилищни комплекси 1
2. Заповед № РД-14-02-1376 за утвърждаване на норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни, административни сгради, хотели и общежития 6
3. Норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни и административни сгради, хотели и общежития 6
4. Писмо до председателите на ИК на окръжните народни съвети 23
5. Приложение № 1 24
6. Заповед № VI-2444 за утвърждаване на нормативи за ценообразуване на жилища с по-високи функционално — експлоатационни качества 28
7. Списък на отменените технически нормативни документи през 1985 година 29
8. Списък на техническите нормативни документи, утвърдени и публикувани през 1985 година 32
9. Заповед № РД-14-02-10 от 8. I. 1986 г. за утвърждаване на норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини 34
10. Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини 34