7708 (88)
1. Стоманени конструкции от студеноогънати профили. Норми за проектиране 1
2. Съдържание на Норми и правила за проектиране на стоманени конструкции 48
3. Изменение и допълнение на «Пределно допустими концентрации на вредни вещества във въздуха на работната зона» 49
4. Окръжно № I-I-2937 и № 24 от 24. III. 1977 год. на Министерството на строежите и архитектурата и Българската народна банка относно етапно предаване на жилищните обекти 50
5. Заповед № 2013 от 10. 05. 1977 год. на министъра на строежите и архитектурата за изменение на Правилника за извършване и приемане на строителните и монтажните работи — раздел «Вътрешни отоплителни, вентилационни и климатични инсталации» 51
6. Списък на чуждестранните стандарти по строителство и архитектура, получени в библиотеката на Държавния комитет по стандартизация 51