7707 (84)
1. Инструкция и образци за съдържанието и оформяването на проучвателните и проектните работи за обекти на жилищното, административното и културно-битовото строителство 1
2. Изменение и допълнение на «Указанията за проектиране и изпълнение на сгради по метода «Пакетно-повдигани плочи» 47
3. Наредба № 18 за устройство и безопасна експлоатация на асансьорите 56
4. Указания за приложение на добавка комплексно действаща за бетон и циментови разтвори «ББП-1» 78
5. Заповед № 2013 от 10. V. 1977 година на Министерство на строежите и архитектурата за заличаване на последното изречение на чл. 81 от раздел «Вътрешни отоплителни, вентилационни и климатични инсталации» на Правилника за извършване и приемане на строителните и монтажни работи 81
6. Заповед № 3568 от 15. VI. 77 година на министъра на строежите и архитектурата за отменяване на раздел «Изпитване на плътност и регулиране на вентилационните инсталации с механична тяга от глава «Вътрешни отоплителни, вентилационни и климатични инсталации» на Правилника за извършване и приемане на строителните и монтажните работи 81
7. Заповед № 3758 от 27. VI. 77 година на министъра на строителството и строителните материали и Председателя на Комитета по архитектура и благоустройство, относно приложението на Постановление № 24 на Мин. съвет от 1. IV. 77 година за противосеизмично осигуряване на сградите 82
8. Писмо № Х1Х-2—5620 от 15. VI. 1977 година на Министерство на строителството и строителните материали и Комитета по архитектура и благоустройство, на увеличаване размерите на ел. таблата за жилищни сгради 84