7705 (64)
1. Технически условия за избор на конструктивни решения и икономия на основни материали в строителството (ТУ-76) 1
2. Наредба за участие на трудещите се в строителството на жилищни обекти, изпълнявани чрез възлагане, както и за подпомагане на жилищното строителство по стопански начин от строителните организации 18
3. Указания и таблици за избор на асансьори в административни сгради 24
4. Ведомствени норми на Министерството на строежите и архитектурата за разход па горивни материали на строителни машини 31
5. Нормативи за използуване на основните строителни машини 54
6. Заповед № 1181 от 22 март 1977 год. на министъра на строежите и архитектурата, за утвърждаване ведомствени норми за разход на цимент на 1 м гетов бетон 55
7. Писмо № XVIII-1-1388 от 11. II. 1977 год. на Министерството на строежите и архитектурата, за пълноценно използуване подпокривното пространство в жилищните сгради 57
8. Отраслова нормала — ОН 10 08136—77 Лепило пиролик 58
9. Отраслова нормала — ОН 10 53141—77 Чакъл шистопоритов 61
10. Отраслова нормала — ОН 10 68103—77 Лрмировъчна стомана — студеновалцувана с периодичен профил А-1в. Размери и технически изисквания 63