7704 (64)
1. Топлоизолация в сградостроителството. Норми за проектиране 1
2. Изменения и допълнения на «Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции» 43
3. Изменения и допълнения на «Правилника за строителство в земетръсни райони» 45
4. Допълнителни указания за проектираме на сгради и съоръжения при спазване на Изменения и допълнения на «Правилника за строителство в земетръсни райони» и на «Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции» 47
5. Отраслова нормала — ОН 10 57578-76 «Гипсоциментопуцоланово свързващо вещество» 53
6. Отраслова нормала — ОН 10 65141-74 «Плотове мозаични монтажни за стъпала» 57
7. Съобщение 62