770102 (60)
1. Съдържание на отделните книжки на Бюлетина за строителство и архитектура,
издадени през 1976 година 1
2. Инструкция за проектиране и изпълнение на, бетонни настилки за вътрешнозаводски пътища 5
3. Указания за заваряване на български топловалцувани армировъчни стомани по алуминотермичен метод (АТ метод) 36
4. Писмо № VI-9286 от 19.I.1972 г. на Министерството на труда и социалните грижи 55
5. Писмо № ХI-3—6517 и № ХVIII-2- 10439 от 18.VII.1972 год. на Министерство на строежите и строителните материали и Министерство па строежите и архитектурата, относно приложението на т. 5.40 и 5.41 на Временните правила и норми по техника на безопасността при строително-монтажните работи във връзка с Нормите и правилата за проектиране на канализационното строителство 56
6. Постановления, разпореждания и решения на Министерския съвет по проектирането и строителството, излезли от 1.1.1976 год. до 31. XI 1.1976 год. 57