240304 Наредба 22№РД-02-20-2 за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ВЪЗЛАГАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН И ПРОЕКТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 
Глава трета
ОБХВАТ, ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ГПОД
 
Глава четвърта
СХЕМИ НА ГПОД
Раздел I Общи положения
Раздел II Схема на класификация на уличната мрежа и обекти, които влияят върху организацията на движението
Раздел III Схема за транзитно движение
Раздел IV Схема на организиране на движението на редовните линии за обществен транспорт за превоз на пътници
Раздел V Схема на посочност и предимства на движение
Раздел VI Схема на ограничения в режима на престой и паркиране
Раздел VII Схема на товарно движение и забрани за движението на определени видове пътни превозни средства
Раздел VIII Схема на пешеходно, велосипедно движение и паркиране
Раздел IX Схема на скорост на движение - режим
Раздел X Обобщена схема на пътните знаци
Раздел XI Мерки, произтичащи от ГПОД
 
Глава пета
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ИЗХОДНИ ДАННИ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Наредба 24№РД-02-20-1 за условията и реда за използване на ограничителни системи за пътища и изискванията към тях
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ВИДОВЕ ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА. ЕЛЕМЕНТИ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. КЛАСОВЕ НА ДЕЙСТВИЕ
Раздел I Видове ограничителни системи за пътища и техните елементи
Раздел II Класове на действие на ограничителните системи за пътища
 
Глава трета
КРИТЕРИИ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ
Раздел I Избор на ограничителните системи за пътища извън населено място
Раздел II Определяне на дължината на предпазната ограда
Раздел III Правила за определяне на прекъсвания на ограничителна система за пътища
Раздел IV Правила за определяне начало и край на ограничителните системи за пътища
Раздел V Защита на мотоциклетисти
Раздел VI Избор на ограничителни системи за пътища в населените места
Раздел VII Избор на ограничителна система за пътища в разделителната ивица
Раздел VIII Ограничителни системи за пътища на мостове и на подпорни стени
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.7, ал.2, чл.26, ал.1 Изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни системи за пътища
Приложение №2 към чл.15, ал.2
 
Наредба за специално ползване на пътищата
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ КЪМ ТЯХ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ
Раздел I Изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях
Раздел II Експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях
 
Глава трета
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ
Раздел I Изграждане на рекламни съоръжения
Раздел II Експлоатация на рекламни съоръжения
 
Глава четвърта
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩАТА ЗОНА
Раздел I Изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
Раздел II Експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
 
Глава пета
ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО И НА ЗЕМИ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.8, ал.3, чл.13, ал.2 и чл.18, ал.2 образец разрешение за специално ползване на пътищата
Приложение №1а към чл.8, ал.4, т.1 искане за разрешение за СПП чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
Приложение №1б към чл.11, ал.1 искане за разрешение за СПП чрез експлоатация на ТКО и пътни връзки към него
Приложение №2 към чл.11, ал.3, чл.16, ал.3 и чл.22а, ал.3 образец разрешение за специално ползване на пътищата
Приложение №3 към чл.13, ал.3 искане за разрешение за СПП чрез изграждане на рекламно съоръжение (РС)
Приложение №4 към чл.16, ал.1 искане за разрешение за СПП чрез изграждане РС
Приложение №5 към чл.20 искане за разрешение за СПП чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
Приложение №6 към чл.22а, ал.1 искане разрешение за СПП чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения
Приложение №5 към чл.20 искане за разрешение за СПП чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 
Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I Цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа
Раздел II Оценка на въздействието върху пътната безопасност
Раздел III Одит за пътна безопасност
Раздел IV Възлагане, извършване и приключване на одит за пътна безопасност
Раздел V Състав и квалификация на членовете на одитния екип
Раздел VI Целенасочена инспекция за пътна безопасност
Раздел VII Периодична инспекция за пътна безопасност
 
Глава трета
ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I Мет одика за класифициране на нивото на пътна безопасност на участъците от пътната мрежа
Раздел II Подготовка и изпълнение на планове на действие. Преки коригиращи действия
 
Глава четвърта
ОДИТОР ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I Условия и ред за придобиване на професионална квалификация “одитор по пътна безопасност” и за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение
Раздел II Застраховане на професионалната отговорност на одитора по пътна безопасност
Раздел III Регистър на одиторите по пътна безопасност
 
Глава пета
УЧАСТЪЦИ С КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
Раздел I Установяване на участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия
Раздел II Обезопасяване на участък с концентрация на ПТП
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.3, ал.3 Индикативни елементи на цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа
Приложение №2 към чл.7, ал.5 Обхват и съдържание на оценката на въздействието върху пътната безопасност на прединвестиционни проучвания или инвестиционен проект
Приложение №3 към чл.13, ал.1 образец за одитен доклад
Приложение №4 към чл.13, ал.2, т.6 образец за попълнени въпросници
Приложение №5 към чл.19, ал.2 Елементи, които се обследват при провеждане на одит за пътна безопасност на инфраструктурни проекти
Приложение №6 към чл.27, ал.4 Индикативни елементи, които се обследват при целенасочена инспекция за пътна безопасност
Приложение №7 към чл.31, ал.5 методика за провеждане на периодична инспекция по пътна безопасност
Приложение №8 към чл.59 методика за установяване и обезопасяване на участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата извън населените места и улиците за изготвяне на схема на произшествията във всеки идентифициран участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия