2308 Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
 
Част първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Част втора
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
 
Глава втора
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ
Раздел I Искане за проучване на условията за присъединяване
Раздел II Условия за присъединяване
Раздел III Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване
Раздел IV Договор за присъединяване на обекти на клиенти
Раздел V Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения
Раздел VI Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване към електрическите мрежи
Раздел VII Граница на собственост на електрическите съоръжения
 
Глава трета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I Определяне на електрическите мощности
Раздел II Контрол на електрическите мощности
Раздел III Промяна на договорените електрически мощности
Раздел IV Преустановяване на присъединяването и на снабдяването с електрическа енергия
 
Част трета
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
 
Глава четвърта
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ
Раздел I Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване
Раздел II Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване
Раздел III Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване
Раздел IV Присъединяване към електрическата мрежа
Раздел V Граница на собственост на електрическите съоръжения
Раздел VI Преустановяване на присъединяването на електрически централи
Раздел VII Технически изисквания към производителите на електрическа енергия за присъединяване към електрическата мрежа
 
Глава пета
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
Раздел I Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл.23, чл.24, т.2, 3, 4 и чл.25 от Закона за енергията от възобновяеми източници
Раздел II Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на чл.24, т.1 ЗЕВИ. Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване
Раздел III Ред за сключване на договор за присъединяване
Раздел IV Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване
Раздел V Присъединяване към разпределителната мрежа
Раздел VI Технически изисквания към обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници при присъединяването им към разпределителната мрежа
 
Част четвърта
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРАТОРИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
 
Глава шеста
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Раздел I Искане за проучване за присъединяване
Раздел II Условия за присъединяване
Раздел III Ред за сключване на предварителен договор и договор за присъединяване
Раздел IV Договор за присъединяване на обект на оператор на разпределителната мрежа
Раздел V Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване
Раздел VI Въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване на операторите на разпределителни мрежи към преносната мрежа
Раздел VII Граница на собственост на електрическите съоръжения
 
Глава седма
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I Определяне на електрическите мощности
Раздел II Контрол на електрическите мощности
Раздел III Промяна на договорените електрически мощности
Раздел IV Преустановяване на присъединяването и на преноса на електрическа енергия
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби