1812 Наредба 18№РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Област на приложение
Раздел II Организационна подготовка за изпълнение на електромонтажните работи
Раздел III Основни електрически показатели, обект на контрол и оценка на съответствието при изпълнението и/или приемането на завършени електромонтажни работи
 
Глава втора
КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Раздел I Електрически уредби
Раздел II Електропроводи
Раздел III Електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
Раздел IV Защита, управление и автоматика
Раздел V Електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони
Раздел VI Заземители и заземителни уредби
 
Глава трета
КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби
Раздел III Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електропроводи
Раздел IV Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически машини, съоръжения и осветителни уредби
Раздел V Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи, свързани със защитата, управлението и автоматиката
Раздел VI Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони
Раздел VII Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на заземители и заземителни уредби
Раздел VIII Документация за предаване и приемане на изпълнението на защитата срещу поражения от електрически ток
Раздел IХ Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби на потребителите
 
Глава четвърта
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТОВАТА АПАРАТУРА ИЗПОЛЗВАНА ПРИ КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ
 
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.12, ал.2 и чл.50, т.13 Проверка на непрекъснатостта на електрически проводници и техни съединения и оценка за съответствие
Приложение №2 към чл.13, ал.3, чл.28, ал.3 и чл.51, т.3 Проверка на съпротивление на електрическа изолация и оценка за съответствие
Приложение №3 към чл.14, ал.1, чл.37, ал.3, чл.50, т.12 и чл.57, ал.2 Проверка на съпротивление на заземители и заземителни уредби и оценка за съответствие
Приложение №4 към чл.14, ал.2 и чл.58, ал.3 Проверка на импеданс на контура при дефект на изолация - импеданс на контура “фаза-защитен проводник” или “фаза-проводник pen”, като елемент от защитната мярка “автоматично изключване на захранването чрез максималнотоковата защита” и оценка за съответствие
Приложение №5 към чл.14, ал.3 и чл.58, ал.4 Проверка на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (rcd) и оценка за съответствие
Приложение №6 към чл.14, ал.4 Проверка на последователността на фазите и оценка за съответствие
Приложение №7 към чл.15, ал.2 и чл.58, ал.5 Проверка на защитата срещу поражения от електрически ток и оценка за съответствие