0202 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – 01 2002
 
 
НАРЕДБА №01/12 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СТРОЕЖИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СТРОЕЖИ И МЕРОПРИЯТИЯ В СВЛАЧИЩНИЯ РАЙОН
 
Раздел I Изисквания при проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения
 
Раздел II Изисквания при проектиране на водозащитни мероприятия и дренажно-контрафорсни ребра
 
Раздел III Изисквания при проектиране на укрепителни конструкции
 
Раздел IV Изисквания при укрепване на свлачища чрез използване на конструкциите на нови сгради и съоръжения като укрепителни елементи
 
Глава трета
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ, КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Приложение №1 към чл.2
Основни понятия, означения и примерни измерителни единици
 
Приложение №2 към чл.5, ал.4
Обхват и съдържание на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания, на инженерно-геодезическите измервания и определяне характеристиките на почвите в свлачищата
 
Приложение №3 към чл.12
Елементи и класификация на свлачищата
 
Приложение №4 към чл.15
Определяне на свлачищен натиск, на земен натиск и на коефициента на устойчивост
 
Приложение №5 към чл.24
Хидрогеоложки изчисления на дренажите. Видове дренажни съоръжения и тяхното оразмеряване
 
Приложение №6 към чл.33
Методи за изчисляване на подпорни стени
 
Приложение №7 към чл.34, ал.3
Статически изчисления и изчислителни схеми за сондажно-изливни пилоти
 
Приложение №8 към чл.35, ал.3
Изчислителни условия и методи за изчисляване на корави противосвлачищни конструкции
 
Приложение №9 към чл.36, ал.3
Методи за изчисляване на инжекционни микропилоти
 
Приложение №10 към чл.39, ал.3
Методика за изчисляване на почвени гвоздеи