Редакцията на Б С А
осигурява по предварителна заявка
всички нормативни актове,
отпечатани някога
в Б С А
в периода от 1957 досега. ( Б С А5731 - Б С А033n)