ДВ 160614245 МРРБ (стр.30)

2p Наредба 05№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Изм. и доп. 160618è

XIX-3.2

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.20)

2p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. и доп. 160819è

VI-1.8

 

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.23)

2p Наредба 07№1 за обследване на аварии в строителството

Изм. и доп. 160819è

VI-1.6

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.24)

1p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. и доп. 160819è

VI-1.7

 

ДВ 161004277 МРРБ МЗ МВР МОСВ (стр.51)

1p Наредба 06№4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Доп. 161008è

XIII-1.3

 

ДВ 161004277 КЕВР (стр.52)

2p Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Изм. и доп. 161004è

XV-1.10

 

ДВ 170602244 РВАС (стр.21)

6p Наредба 01№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ01251)

Изм. и доп. 170602>

V-1.1

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.24)

3p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. 170711>

VI-1.8

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

2p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 170711>

VI-1.7

 

ДВ 171031287 ПМС 17241 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §9)

1p Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Изм. и доп. 171031>

XXII-2.11

 

ДВ 180216215 МРРБ (стр.128)

1p Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Попр. 180220>

XVII-5.1

 

ДВ 181127298 МРРБ (стр.92)

2p Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Изм. и доп. 181201>

XVII-5.1

 

ДВ 190927276 КЕВР (стр.18)

3p Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Изм. и доп. 190927>

XV-1.10

 

ДВ 200214213 МРРБ МВР МТИТС (стр.44)

6p Наредба 01№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Изм. и доп. 200218>

ХVII-2.6

 

ДВ 200424238 МРРБ (стр.58)

2p Наредба 18№ РД-02-20-2 за проектиране на пътища

Изм. 200428>

XVII-1.2

 

ДВ 200428239 МЕ МЗХ МРР (стр.23)

4p Наредба 04№16 за сервитутите на енергийните обекти

Изм. и доп. 200502>

XV-1.6

 

ДВ 200904279 МРРБ (стр.62)

2p Наредба 15№РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Изм. и доп. 200908>

VII-1.1

 

ДВ 210507237 МВР МРРБ (стр.66)

2pНаредба 14№8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Изм. и доп. 210507*>

X-1.4

 

ДВ 210702255 МРРБ (стр.30)

3p Наредба 21№РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Изм. 210706>

V-1.4

 

ДВ 210817268 МРРБ (стр.6)

8p Наредба 06№5 за техническите паспорти на строежите

Изм. и доп. 210821>

VI-1.5

 

7p Наредба 01№11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Изм. и доп. 211217>

ХVII -2.4

 

ДВ 231013286 УНС 23185 (стр.36 от изм. и доп. на Закона за енергията от възобновяеми източници, §81)

110p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Доп. 231013>

V-1

 

ДВ 240301218 МРРБ (стр.99)

2p Наредба 22№ РД-02-20-3 за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

Изм. и доп. 240305>

ХIV-2.1

2p Наредба 12№РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Изм. 240308>

XVII-2.8