ДВ 160614245 МРРБ (стр.30)

2p Наредба 05№2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

Изм. и доп. 160618è

XIX-3.2

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.20)

2p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. и доп. 160819è

VI-1.8

 

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.23)

2p Наредба 07№1 за обследване на аварии в строителството

Изм. и доп. 160819è

VI-1.6

 

ДВ 160819265 МРРБ (стр.24)

1p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. и доп. 160819è

VI-1.7

 

ДВ 161004277 МРРБ МЗ МВР МОСВ (стр.51)

1p Наредба 06№4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

Доп. 161008è

XIII-1.3

 

ДВ 161004277 КЕВР (стр.52)

2p Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Изм. и доп. 161004è

XV-1.10

 

ДВ 170602244 РВАС (стр.21)

6p Наредба 01№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ01251)

Изм. и доп. 170602>

V-1.1

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.24)

3p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. 170711>

VI-1.8

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

2p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 170711>

VI-1.7

 

ДВ 171031287 ПМС 17241 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §9)

1p Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

Изм. и доп. 171031>

XXII-2.11

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.2 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

8p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изм. и доп. 180109>

XII-1.1

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.5 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

7p Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 180109>

XII-1.2

 

ДВ 18010523 ПМС 17336 (стр.7 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §5)

4p Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Изм. и доп. 180109>

XII-4.1

 

ДВ 180216215 МРРБ (стр.128)

1p Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Попр. 180220>

XVII-5.1

 

ДВ 181127298 МРРБ (стр.92)

2p Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Изм. и доп. 181201>

XVII-5.1

 

ДВ 190927276 КЕВР (стр.18)

3p Наредба 14№6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Изм. и доп. 190927>

XV-1.10

 

ДВ 191025284 МРРБ (стр.64)

4p Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Попр. 191029>

V-1.4

 

ДВ 200214213 МРРБ МВР МТИТС (стр.44)

6p Наредба 01№18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Изм. и доп. 200218>

ХVII-2.6

 

ДВ 200424238 МРРБ (стр.58)

2p Наредба 18№ РД-02-20-2 за проектиране на пътища

Изм. 200428>

XVII-1.2

 

ДВ 200428239 МЕ МЗХ МРР (стр.23)

4p Наредба 04№16 за сервитутите на енергийните обекти

Изм. и доп. 200502>

XV-1.6

 

ДВ 200714262 УНС 20132 (стр.2)

99p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 200718>

V-1

 

ДВ 200904279 МРРБ (стр.62)

2p Наредба 15№РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Изм. и доп. 200908>

VII-1.1