година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

ДВ 190702252 УНС 19150 (стр.1)

8p ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Изм. и доп. 190706>

ХIII-1

 

ДВ 180716256 УНС 19164 (стр.4)

23p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Изм. и доп. 190716*>

V.3

 

ДВ 190716256 УНС 19164 (стр.7 от изм. и доп. на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, §14)

12p ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изм. и доп. 190716>

ХII-3

 

ДВ 190719257 МК (стр.6)

n Наредба 19№3 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

основание: ЗКН – 50(2)+69(2),(3) 190719>

x Наредба 12№ Н-12 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности >190718

V-6.1

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07