година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 170705254 УНС 17139 (стр.2)

70p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 170709>

ХVII-2

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.24)

3p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. 170711>

VI-1.8

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

3p Наредба 03№1 за номенклатурата на видовете строежи

Изм. и доп. 170711>

VI-1.1

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

5p Наредба 03№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Изм. и доп. 170711>

VI-1.3

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

2p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 170711>

VI-1.7

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12