година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 1312062105 КС (стр.20 от Решение 13№12 по конституционно дело 13№9)

11p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Изм. 131206è

V-3

 

ДВ 1312062105 ДКЕВР (стр.86)

n Наредба 13№4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи

основание: ЗЕ– чл.196(1) 131206è

XV-1.11

 

ДВ 1312202109 УНС 13251 (стр.8 от изм. и доп. на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, §18)

18p ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Доп. 140101è

IV-1

 

ДВ 1312202109 УНС 13256 (стр.140)

36p ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. 131224è

II-3

 

ДВ 1312202109 УНС 13256 (стр.140 от изм. на Закон за общинската собственост, §5)

45p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. и доп. 131224è

II-2

 

ДВ 1312202109 УНС 13256 (стр.141 от изм. на Закон за общинската собственост, §6)

67p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. 131224è

V-1

 

ДВ 1312202109 УНС 13257 (стр.142)

9p ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА

Изм. и доп. 131224è

IV-2

 

ДВ 1312202109 УНС 13257 (стр.142 от изм. на Закон за животновъдството, §6)

9p ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

Изм. 131224è

V-8

 

ДВ 1312272111 МИП (стр.84)

1p Наредба 11 РД-02-20-19 за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции

Изм. и доп. 131227è

IX-1.1

 

ДВ 1312272111 МОСВ (стр.84)

n Наредба 13№7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

основание: ЗУО – чл.43(2) 140101*è

x Наредба 11№14 за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци è131231

XII-3.5

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12