година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 131101295 МРР (стр.28)

4p Наредба 04№4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Изм. и доп. 131101è

XIX-1.10

 

ДВ 131105296 МТИТС (стр.26)

n Наредба 13№9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

основание: ЗМПВВППРБ – чл.95(1) 131109è

x Наредба 05№9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (ДВ05265) è131108*

XVII-4.1

 

ДВ 131108297 ПМС 13251 (стр.25)

3p Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

Изм. 131112è

I-3.1

 

ДВ 131115299 УНС 13214 (стр.11)

28p ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Изм. и доп. 130928è

XI-3

 

ДВ 131115299 УНС 13214 (стр.12 от изм. и доп. на Закона за ветеринарномедицинската дейност, §13)

55p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. и доп. 131119*è

XI-1

 

ДВ 131115299 МИЕ (стр.14)

5p Наредба 07№16-334 за топлоснабдяването

Изм. 131119è

XV-1.1

 

ДВ 1311222101 КСБ (стр.38)

n Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя

основание: ЗКС – чл.14(7) 131126è

x Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ07265) è131125*

VI-3.1

 

ДВ 1311222101 МИЕ МРР (стр.47)

n Наредба 13№16-1594 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

основание: ЗЕЕ – чл.25 131122è

x Наредба 09№РД-16-1057 за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (ДВ092103) è131121*

XIV-2.1

 

ДВ 1311262102 МИП МРР МВР ММС (стр.4)

n Наредба 13№V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

основание: ЗУТ – чл.56(6) 131227è

XXI-2.2

 

ДВ 1311292103 УНС 13229 (стр.2)

47p ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

Изм. и доп. 131203è

XIX-1

 

ДВ 1311292103 УНС 13229 (стр.5 от изм. и доп. на Закона за водите, §13)

8p ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ УСЛУГИ

Изм. 131203è

XIX-2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12