година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 131004287 ПМС 13220 (стр.2)

21p Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост

Изм. 131004è

II-2.1

 

ДВ 131022292 МИЕ (стр.27)

2p Наредба 04№3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Изм. и доп. 140101è

XV-1.5

 

ДВ 131022292 МИЕ (стр.27)

2p Наредба 04№9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

Доп. 140101è

XV-1.6

 

ДВ 131025293 МИП (стр.16)

6p Наредба 04№7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Изм. и доп. 131025è

XIV-1.1

 

ДВ 131025293 МП МРР (стр.16)

2p Наредба 09№14 за реда и начина за предоставяне достъпа на органите на съдебната власт до Национална база данни "Население"

Изм. и доп. 131025è

I-6.2

 

ДВ 131029294 МИЕ (стр.49)

4p Наредба 07№16-334 за топлоснабдяването

Изм. и доп. 131029è

XV-1.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12