година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 130913280 МИП (стр.31)

5p Наредба 04№7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Изм. и доп. 131014è

XIV-1.1

 

ДВ 130913280 МИП (стр.33)

5p Наредба 06№5 за техническите паспорти на строежите

Изм. и доп. 131014è

VI-1.4

 

ДВ 130913280 МОСВ (стр.33)

n Наредба 13№6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

основание: ЗУО – чл.43(1) 130913è

x Наредба 04№8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ04283) è130912

XII-3.3

 

ДВ 130920282 ПМС 13206 (стр.6)

12p Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Изм. и доп. 130920è

X-1.1

 

ДВ 130920282 МРР МП (стр.7)

2p Наредба 12№РД-02-20-6 за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Изм. и доп. 130920è

I-5.1

 

ДВ 130924283 УНС 13179 (стр.4 от изм. и доп. на Закона за дейностите по предоставяне на услу ги, §20)

6p ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Изм. и доп. 130928è

VI-3

 

ДВ 130924283 УНС 13179 (стр.5 от изм. и доп. на Закона за дейностите по предоставяне на услу ги, §21)

11p ЗАКОН ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Изм. и доп. 130928è

VI-2

 

ДВ 130924283 УНС 13179 (стр.5 от изм. и доп. на Закона за дейностите по предоставяне на услу ги, §22)

27p ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

Изм. и доп. 130928è

XI-3

 

ДВ 130924283 МИП ММС МВР (стр.9)

n Наредба 13№V-12-299 за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии

основание: ЗФВС – чл.47(2) 131025è

VII-3.3

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12