година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 130205210 МОСВ (стр.31)

n Наредба 13№2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

основание: ЗУО – чл.48(1) 130205è

x Наредба 04№9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по

отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (ДВ04295) è130204

XII-3.4

 

ДВ 130208213 ПМС 1322 (стр.6)

17p Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

Изм. и доп. 130308è

V-1.6

 

ДВ 130215215 УНС 1323 (стр.74 от Закон за публичните финанси, §96)

16p ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Изм. 140101è

IV-1

 

ДВ 130215215 УНС 1323 (стр.78 от Закон за публичните финанси, §101)

62p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. 140101è

V-1

 

ДВ 130228220 УНС 1336 (стр.5 от изм. и доп. на Търговски закон, §16)

42p ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Изм. и доп. 130304è

VII-2

 

ДВ 130228220 УНС 1338 (стр.6)

26p ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Доп. 130228è

XV-1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12