година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 121204295 МРРБ (стр.38)

1p Наредба 12№РД-02-20-19 за поддържане и текущ ремонт на пътищата

Попр. 121120è

XVII-1.8

 

ДВ 121210296+97 РНС (стр.1)

n Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България

основание: ЗВ - чл.151(1) 121214è

XIX-1

 

ДВ 121211298 МК (стр.13)

n Наредба 12№Н-12 за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности

основание: ЗКН – чл.50(2) и чл.69(2) и (3) 121211è

x Наредба 98№5 за обявяване на недвижимите паметници на културата (ДВ98260) è121210

V-6.1

 

ДВ 121211298 МРРБ (стр.32)

n Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

основание: ЗУТ – чл.166(2) 121211è

VI-1.7

 

ДВ 121211298 МРРБ (стр.37)

2p Наредба 03№1 за номенклатурата на видовете строежи

Изм. и доп. 121211è

VI-1.1

 

ДВ 121211298 МРРБ (стр.38)

2p Наредба 03№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Изм. и доп. 121211è

VI-1.2

 

ДВ 121211298 МРРБ (стр.39)

3p Наредба 03№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Изм. и доп. 121211è

VI-1.3

 

ДВ 121214299 УНС 12417 (стр.3)

41p ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Доп. 130101è

II-2

 

ДВ 121214299 УНС 12417 (стр.3 от доп. от Закон за държавната собственост, §2)

61p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 121214è

V-1

 

ДВ 121214299 ПМС 12318 (стр.28)

x Правилник за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите è121217

X-2.1

 

ДВ 121214299 МТИТС МРРБ (стр.130)

n Наредба 12№35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

основание: ЗЕС – чл.286(5) 121214è

x Наредба 05№17 за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (ДВ05253) è121213

XVI-1.4

 

ДВ 1212182101 УНС 12421 (стр.5 от Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., §14)

45p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. 130101è

ХI.1

 

ДВ 1212212102 УНС 12425 (стр.30 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., §65)

17p ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Доп. 130101è

II.6

 

ДВ 1212212102 УНС 12425 (стр.32 от Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., §69)

37p ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Доп. 130101è

VII.2

 

ДВ 1212212102 УНС 12432 (стр.64)

27p ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Изм. и доп. 121221è

XII.2

 

ДВ 1212212102 УНС 12433 (стр.96 от Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, §136)

46p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Изм. 121221è

ХI.1

 

ДВ 1212282103 ПМС 12343 (стр.53 от изм. на Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, §136)

12p Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Изм. 121128è

I-5.3

 

ДВ 1212282103 ПМС 12343 (стр.53 от изм. на Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, §136)

x Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ03299) è121210

VI-1.7

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.60 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

1p Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.2

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.60 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §3)

8p Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.1

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.60 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §4)

4p Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.6

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.60 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §5)

11p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.5

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.60 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §6)

7p Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.3

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.61 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §7)

8p Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.4

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.61 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §8)

11p Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Изм. и доп. 130101è

XV-1.10

 

ДВ 1212282103 ПМС 12347 (стр.61 от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §9)

12p Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията

Изм. и доп. 130101è

XXI-1.7

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12