година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 121106285 МЗ (стр.84)

3p Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини

Изм. 120522è

XI-1.3

 

ДВ 121106285 МЗХ МРРБ (стр.84)

n Наредба 12№19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

основание: ЗОЗЗ - чл.2(4), ЗУТ - §18(1) и ЗСПЗЗ - чл.4(3) 121106è

x Наредба 98№3 за застрояване в земеделските земи (ДВ98248) è121105

V-1.13

 

ДВ 121109287 ПМС 12274 (стр.8)

9p Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Изм. и доп. 121109è

I-5.3

 

ДВ 121113289 ПМС 12277 (стр.36)

n Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

основание: ЗУО - чл.43(4) 121113è

VII-3.3

 

ДВ 121120291 УНС 12394 (стр.2)

18p ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Доп. 121124è

V-7

 

ДВ 121120291 УНС 12395 (стр.2)

32p ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Изм. и доп. 121124è

II-3

 

ДВ 121120291 МРРБ (стр.22)

n Наредба 12№РД-02-20-19 за поддържане и текущ ремонт на пътищата

основание: ЗП - чл.36 и ППЗП - чл.50 121120è

XVII-1.8

 

ДВ 121130294 ПМС 12292 (стр.19)

11p Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Изм. 121109è

I-5.3

 

ДВ 121130294 ПМС 12300 (стр.33, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

5p Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Изм. и доп. 121130è

XII-1.2

 

ДВ 121130294 ПМС 12300 (стр.36, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

5p Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изм. и доп. 121130è

XII-1.3

 

ДВ 121130294 ПМС 12300 (стр.37, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §3)

3p Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Изм. и доп. 121130è

XII-4.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12