година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 120807260 УНС 12295 (стр.6)

49p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. и доп. 120807*è

XVII-2

 

ДВ 120807260 УНС 12301 (стр.20 от изм. и доп. от Закон за здравното осигуряване, §38)

36p ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Изм. 120807è

VII-2

 

ДВ 120807260 УНС 12301 (стр.20 от изм. и доп. от Закон за здравното осигуряване, §43)

43p ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

Доп. 120807è

XI-1

 

ДВ 120807260 УНС 12304 (стр.21)

3p ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ

Изм. и доп. 120811è

V-8

 

ДВ 120807260 УНС 12304 (стр.30)

50p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. 120811è

XVII-2

 

ДВ 120807260 УНС 12288 (стр.31)

10p Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи

Изм. и доп. 120811è

X-1.1

 

ДВ 120807260 УНС 12288 (стр.38 от изм. и доп. от Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §54)

8p Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Изм. 120807è

XVII-2.1

 

ДВ 120807260 УНС 12288 (стр.38 от изм. и доп. от Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §55)

9p Правилник за прилагане на Закона за пътищата

Изм. 120807è

XVII-1.1

 

ДВ 120807260 УНС 12288 (стр.39 от изм. и доп. от Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, §68)

4p Наредба за специално ползване на пътищата

Изм. 120807è      

XVII-1.3

 

ДВ 120817263 МРРБ (стр.27)

3p Наредба 04№4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

Изм. и доп. 120817è

XIX-1.10

 

ДВ 120817263 МРРБ (стр.30)

n Инструкция 12№РД-02-20-12 за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“

основание: Наредба 10№ 2 за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система – чл.10 120817è

IV-2.5

 

ДВ 120821264 МЗ (стр.57)

2p Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ07215)

Изм. и доп. 120825è

XI-1/3

 

ДВ 120828266 ЗАПОВЕД №РД-02-14-2021 (стр.59)

n Категоризация на населените места в Република България

основание: ЗАТУРБ – чл.36(2) 120828è

I-3.2

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12