година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 120302218 ПМС 1245 (стр.9, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

6p Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Изм. и доп. 120306è

XXII-1.3

 

ДВ 120302218 ПМС 1245 (стр.12, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §2)

16p Тарифа 98№14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Изм. 120306è

V-1.6

 

ДВ 120309220 КС (стр.20 от РЕШЕНИЕ 12№1 по конституционно дело 11№10)

16p ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Изм. 120309è

XVII-2

 

ДВ 120309220 МС (стр.77)

7p Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Попр. 120309è

III-1.1

 

ДВ 120316222 УНС 12103 (стр.2)

16p ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изм. 120320è

V-7

 

ДВ 120316222 ПМС 1259 (стр.8, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §20)

7p Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Изм. 120320è

I-4.3

 

ДВ 120316222 ПМС 1259 (стр.8, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §21)

7p Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Изм. 120320è

I-4.3

 

ДВ 120316222 ПМС 1259 (стр.8, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §22)

6p Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Изм. 120320è

I-4.3

 

ДВ 120316222 ПМС 1259 (стр.8, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §23)

4p Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. 120320è

I-4.3

 

ДВ 120320223 МРРБ (стр.45)

2p Наредба 12№РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Попр. 120324è

IX-1.1

 

ДВ 120327225 УНС 12116 (стр.3)

54p ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Изм. и доп. 120331è

II-9

 

ДВ 120330226 КС (стр.29 от РЕШЕНИЕ 12№3 по конституционно дело 11№12)

23p ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изм. 120330è

XII-3

 

ДВ 120330226 КИИП (стр.46)

1p Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Изм. и доп. 120101è

VI-2.6

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12