година 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

ДВ 120203210 МОМН (стр.19)

n Наредба 12№7 за придобиване на квалификация по професията „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

основание: ЗНП – чл.17.3 във вр. с чл.16.7 120203è

x Наредба 04№19 за придобиване на квалификация по професията „Монтажник на В и К мрежи“ (ДВ042104) è120202

VI-7.3

 

ДВ 120203210 МОМН (стр.25)

n Наредба 12№8 за придобиване на квалификация по професията „Пътен строител“

основание: ЗНП – чл.17.3 във вр. с чл.16.7 120203è

x Наредба 04№10 за придобиване на квалификация по професия „Пътен строител“ (ДВ042100) è120202

VI-7.4

 

ДВ 120203210 МРРБ+МП (стр.43)

Образци на актовете за гражданско състояние

основание: ЗА, чл.25(4) + ЗГР, чл.41(1) 120203è

I-4/3

 

ДВ 120207211 МОМН (стр.53)

n Наредба 12№14 за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“

основание: ЗНП – чл.17.3 във вр. с чл.16.7 120207è

VI-7.5

 

ДВ 120214213 МРРБ (стр.63)

n Наредба 12№РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

основание: ЗУТ – чл.169(4) във вр. с чл.169(1)1 120315è

x Наредба 07№2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ07268) è120314

IX-1.1

 

ДВ 120221215 МОСВ МРРБ МЗ МИЕТ (стр.49)

2p Наредба 07№1 за проучване, ползване и опазване на подземните води

Изм. и доп. 120221è

XIX-1.2

 

ДВ 120221215 МОСВ МРРБ МЗ МИЕТ (стр.80 от изм. и доп. на Наредба 07№1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, §125)

3p Наредба 01№9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Изм. 120221è

XIX-1.3

 

ДВ 120221215 МОСВ МРРБ МЗ МИЕТ (стр.80 от изм. и доп. на Наредба 07№1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, §127)

1p Наредба 02№12 за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за

питейно-битово водоснабдяване

Изм. 120221è

XIX-1.4

 

ДВ 120228217 ПМС 1238 (стр.2, от изм. и доп. нормативни актове на Министерския съвет, §1)

6p Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Изм. и доп. 120226è

III-1.1

 

ДВ 120228217 МРРБ (стр.120)

1p Наредба 12№РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Попр. 120315è

IX-1.1

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)

 

месец 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12