ХХII. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО, И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

 

ХХII.1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

БСА1135

 

ХХII.2

ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ

ДВ99286

26pДВ152101

 

2.1

Ред за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО)

(ПМС96№307)

ДВ9721

11pДВ15240

 

2.2

[чл.105, ал.2 КРБ] Организация и координация на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар - в сила от датата на влизането в сила на двустранно споразумение между Република България и Европейския съюз за изпълнение на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите регламенти и правилата за услуги на информационното общество

(ПМС04№165)

ДВ04264

5pДВ15240

 

2.2. [КРБ] - Конституция на Република България

 

2.3

[чл.9, ал.2, т.5 ЗТИП] Наредба 15№РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

(ПМС15№32)

ДВ15214

БСА1533

2pДВ17295

 

2.4

Български национални изисквания за влагането на строителни продукти в строежите във връзка с предвидената им употреба ...

(ЗАПОВЕД15№РД-02-14-1329)

ДВ15298

БСА1631

 

2.5

Процедура за издаване на разрешения и за нотифициране пред Европейската комисия на лица за оценяване на строителни продукти и/или за издаване на технически одобрения по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г., за проверка на съответствието на лицата с изискванията на чл. 43 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, както и за упражняване на контрол върху дейността им

(МРРБ12№РД-02-14-906)

БСА1239

 

2.6

Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

(МРРБ05№РД-02-14-99)

БСА0537

 

2.7

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

(ПМС16№47)

ДВ16223

1pДВ16232

 

2.8

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера

(ПМС16№47)

ДВ16223

1pДВ17287

 

2.9

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане

(ПМС16№47)

ДВ16223

1pДВ17287

 

2.10

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане

(ПМС11№271)

ДВ11278

1pДВ17287

 

2.11

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори

(ПМС16№47)

ДВ16223

БСА16312

1pДВ17287

 

2.12

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

(ПМС18№5)

ДВ1826

 

2.13

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията

(ПМС16№90)

ДВ16232

1pДВ17287

 

2.14

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

(ПМС16№91)

ДВ16233

1pДВ17287

 

2.15

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

(ПМС18№10)

ДВ1829

 

2.16

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

(ПМС04№22)

ДВ04211

6pДВ17287

 

2.17

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии

(ПМС17№200)

ДВ17278

 

2.18

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване

(ПМС16№47)

ДВ16223

1pДВ17287

 

2.19

[чл.7, ал.1]  Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

(ПМС16№47)

ДВ16223

1pДВ16232

 

2.20

[чл.7, ал.1] Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините

(ПМС08№140)

ДВ08261

4pДВ17287

 

2.21

[чл.24] Наредба за маркировката за съответствие

(ПМС05№191)

ДВ05269

1pДВ06266

 

2.22

[чл.30д] Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара

(ПМС03№110)

ДВ03249

2pДВ06240

 

ХХII.3

ЗАКОН ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА [ЗИ]

ДВ02246

13pДВ18212

 

3.1

[чл.13] Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

(ПМС02№275)

ДВ022115

2pДВ1028

БСА1031

 

3.2

[чл.28] Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

(ПМС03№239)

ДВ03298

8pДВ17286

 

ХХII.4

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

ДВ05288

4pДВ1827

 

ХХII.5

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

ДВ052100

10pДВ16243

 

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)