ХХ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

 

ХХ.1

КОДЕКС НА ТРУДА [КТ]

ДВ86226+27

106pДВ19279

 

1.1

[чл.276, ал.1] Наредба 04№2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

ДВ04237

БСА0832

4pДВ19210

 

1.2

[чл.276, ал.1] Наредба 04№11 за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера

ДВ0526

1pДВ072101

 

1.3

[чл.276, ал.1] Наредба 05№12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

ДВ06211

 

1.4

[чл.276, ал.1] Наредба 03№13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

ДВ0428

6pДВ2025

 

1.5

[чл.276, ал.1] Наредба 05№13 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт

ДВ06212

 

1.6

[чл.275 и чл.276, ал.3 КТ във вр. с чл.19, ал.2 ЗА] Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

ДВ04232

1pДВ13292

 

1.7

Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения

(издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994)

 

1.8

Правилник по безопасността на труда при взривните работи

(издание на МТСГ, 1971 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.7 от 1992)

 

1.9

Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и добива на нефт и газ (издание на ЦС на БПС, 1984)

 

1.10

Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001

(издание на МТСГ, 1997)

 

1.11

Правилник по безопасността на труда при производството на цимент (издание на МТСГ, 1998)

 

ХХ.2

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД [ЗЗБУТ]

ДВ972124

27pДВ17297

 

2.1

[чл.7, ал.2 ЗЗБУТ и чл.276 КТ] Наредба 99№7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

ДВ99288

9pДВ16295

БСА1738

 

2.2

[чл.284, ал.3 КТ и чл.36, т.2 ЗЗБУТ] Наредба 01№3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

ДВ01246

1pДВ08240

 

2.3

[чл.36, т.2] Наредба 05№3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

ДВ05240

БСА0733

 

2.4

[чл.36, т.2] Наредба 06№9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

ДВ06271

БСА1138

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)