ХVI. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

ХVI.1

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ [ЗЕС]

ДВ07241

50pДВ19217

 

1.1

[чл.286, ал.5] Наредба 12№35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура

ДВ12299

БСА1333

1p15251

 

1.2

[чл.292] Наредба 09№5 за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

ДВ09263

БСА0938

 

1.3

[чл.268, ал.2] Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръженията

(ПМС07№277)

ДВ07298

 

1.4

[*] ПИПСМР - Раздел "Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио-[ТТР] съобщения"

БСА68310

1pБСА7939

 

*[§3, ал.2 ЗД] - Подзаконовите нормативни актове по прилагането на отменения Закон за далекосъобщенията продължават да се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)