ХI. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

ХI.1

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО [ЗЗ]

ДВ04270

76pДВ19224

 

1.1

*[§11 във вр. с чл.20] Наредба 03№24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките

ДВ03295

1pДВ032100

 

1.2

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква "д"] Наредба 07№2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

ДВ07215

БСА0735

 

1.3

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква "о"] Наредба 07№3 за здравните изисквания към детските градини

ДВ07215

БСА0735

3pДВ12285

 

1.4

[чл.26б, ал.5 и 7 и чл.34, ал.2 във връзка с §1, т.9, буква "п"] Наредба 08№19 за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките

ДВ08279

1pДВ112103

 

1.5

[чл. 118, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 във вр. с § 1, т. 9, буква „о”] Наредба 08№26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

ДВ082103

3pДВ11236

 

1.6

[чл.19, ал.4] Наредба 09№36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

ДВ09263

1pДВ11238

БСА1138

 

1.7

[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.12, буква "е"] Наредба 10№9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения

ДВ10217

БСА1034

 

1.8

[чл.56а, ал.3] Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места

(ПМС10№264)

ДВ10290

БСА1138

 

1.9

*[чл.34, ал.2 във вр. с §1, т.9, буква „ж“] Наредба 11№2 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници

ДВ11236

БСА1138

 

1.10

[чл.36, т.2 от  ЗЗБУТ] Наредба 10№5 за минималните изисквания за осигуряване

на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения

ДВ10249                                                                                                              

 

1.11

*[§2 във вр. с чл.20] Наредба 87№15 за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони

ДВ87277

 

1.12

* Санитарни норми за максималната допустима интензивност на радиочестотни и електромагнитни полета

ДВ71223

 

1.13

[*] Норми за проектиране на гробищни ансамбли

(МРРБ84РД-14-03-6)

БСА8533/4

 

*[§39 ЗЗ] - До влизането в сила на актовете по §38 издадените нормативни актове по прилагането на отменения Закон за народното здраве се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

1.10. [ЗЗБУТ] - Закон за здравословни и безопасни условия на труд.

 

ХI.2

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ [ЗХ]

ДВ99290

39pДВ18259

 

2.1

[чл.17, ал.2] Наредба 16№1 за хигиената на храните

ДВ16210

 

ХI.3

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ [ЗВМД]

ДВ05287

37pДВ19224

 

3.1

[§11 ЗНЗ и §3 ЗЗР] Наредба 95№11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

ДВ95237

2pДВ02234

 

3.2

[чл.59, ал.2] Наредба 06№36 за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход

ДВ06235

3pДВ08223

 

4.1

[чл.3, ал.3 ЗОВВПЗ] Наредба 91№9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти

ДВ91235

2pДВ0228

 

3.1. [ЗЗР] - Закона за защита на растенията

4.1. [ЗОВВПЗ] - Закон за опазване на въздуха, водите и почвата от замърсяване

(отменен с §2 от заключителните разпоредби на Закона за почвите ДВ07289)

 

n - новоутвърден нормативен акт

np - n-та промяна на нормативен акт (поправка, изменение или допълнение)

x - отменен нормативен акт

2 - държавен вестник

3 - бюлетин Строителство и архитектура

051108> - в сила от (-- година, -- месец, -- дата)

>051107 - в сила до (-- година, -- месец, -- дата)