6508 Единен стандарт за изпитване на втвърдения бетон и разтвор

Ценообразуване и сметно дело

Решение № 134 от 5. VIII. 1965 година относно допълнение на СЕЦ—кн.5.гл. II

Решение № 139 от 11. VIII. 1965 година относно допълнение към УСН и СЕЦ — кн. 10

Решение № 140 от 11. VIII. 1965 година относно корекция на §§41, IV, 42, I от УСН и СЕЦ — кн. 4

Таблица за нормативите за издръжка на банковия технически контрол на обектите и решение № 383 от 23. VII. 1965 г. на Съвета по промишлеността и строителството за утвърждаване на нормативи за издръжка на инвеститорските дирекции и контролните им органи

Правилници, инструкции, норми и нормативи

Изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места

Нормативи за площите на предприятията за промишлени и комунални услуги на населението

Инструкция за извършване на земните работи в пътното строителство

Основни положения за проектиране на производствени сгради и съоръжения на промишлени предприятия

Основни положения по унификация на обемно-планировъчните параметри на сгради

и съоръжения на хранителната промишленост

Номенклатура на основните обемно-планировъчни параметри на сгради за топлоцентрали

В Държавния комитет по строителство и архитектура

Писмо № 1468 от 19. VII. 1965 година относно привличането на специалисти като извънщатни сътрудници

Писмо № 11700 от 23. VII. 1965 година относно правоспособността на бригадите за технически прогрес

Решение № 91 от 19. VI. 1965 г. на ДКСА относно одобряване като повтарящи се жилищни и културно-битови сгради

Решение № 93 от 23. VI. 1965 г. на ДКСА относно одобряване за повтарящи се работни проекти, приложими в промишленото строителство