6508 Единен стандарт за изпитване на втвърдения бетон и разтвор
 
Ценообразуване и сметно дело
 
Решение № 134 от 5. VIII. 1965 година относно допълнение на СЕЦ—кн.5.гл. II
 
Решение № 139 от 11. VIII. 1965 година относно допълнение към УСН и СЕЦ — кн. 10
 
Решение № 140 от 11. VIII. 1965 година относно корекция на §§41, IV, 42, I от УСН и СЕЦ — кн. 4
 
Таблица за нормативите за издръжка на банковия технически контрол на обектите и решение № 383 от 23. VII. 1965 г. на Съвета по промишлеността и строителството за утвърждаване на нормативи за издръжка на инвеститорските дирекции и контролните им органи
 
Правилници, инструкции, норми и нормативи
 
Изменение и допълнение на Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места
 
Нормативи за площите на предприятията за промишлени и комунални услуги на населението
 
Инструкция за извършване на земните работи в пътното строителство
 
Основни положения за проектиране на производствени сгради и съоръжения на промишлени предприятия
 
Основни положения по унификация на обемно-планировъчните параметри на сгради
 
и съоръжения на хранителната промишленост
 
Номенклатура на основните обемно-планировъчни параметри на сгради за топлоцентрали
 
В Държавния комитет по строителство и архитектура
 
Писмо № 1468 от 19. VII. 1965 година относно привличането на специалисти като извънщатни сътрудници
 
Писмо № 11700 от 23. VII. 1965 година относно правоспособността на бригадите за технически прогрес
 
Решение № 91 от 19. VI. 1965 г. на ДКСА относно одобряване като повтарящи се жилищни и културно-битови сгради
 
Решение № 93 от 23. VI. 1965 г. на ДКСА относно одобряване за повтарящи се работни проекти, приложими в промишленото строителство