6507 Типовото проектиране — важен фактор за индустриализиране и ускоряване на строителството

Градоустройствени решения

Нов идеен застроителен план на м. „Буката" — София

В Държавния комитет по строителство и архитектура

Решение № 67 от 26. IV. 1965 г. относно образци на стойностни и генерални сметки за типови сгради на селскостопанското строителство

Решение № 109 от 9. VII. 1965 г. за утвърждаване стойността на машиносмените на строителни машини

Решение № 111 от 13. VII. 1965 г. относно утвърждаване на УСН и СЕЦ за механизирано извършване на земни работи

Писмо № 9618 от 15. VI. 1965 г. на ДКСА относно изграждане и обзавеждане на магазини и заведения за обществено хранене

Списък на действащите нормативни документи, отнасящи се до техническите изисквания по проектирането и строителството

Правилници, инструкции, норми и нормативи

Естествено осветление — норми и указания за проектиране

Наредба за опазване и подобряване на природната среда (ландшафта) при строителството

Съвет по правопис и транскрипция на географските имена — правилник

Тълкувания и разяснения по приложението на правилници, норми и други в строителството

По въпроса за изследването и ограничаването на деформациите на готовите стоманобетонни елементи при вдигане, складиране и транспорт

По въпроса за проектирането на открити стоманобетонни подкранови естакади

Как да се изпълняват акумулаторните помещения

Техническа информация

Ново развитие на бетоновите възли