6507 Типовото проектиране — важен фактор за индустриализиране и ускоряване на строителството
 
Градоустройствени решения
 
Нов идеен застроителен план на м. „Буката" — София
 
В Държавния комитет по строителство и архитектура
 
Решение № 67 от 26. IV. 1965 г. относно образци на стойностни и генерални сметки за типови сгради на селскостопанското строителство
 
Решение № 109 от 9. VII. 1965 г. за утвърждаване стойността на машиносмените на строителни машини
 
Решение № 111 от 13. VII. 1965 г. относно утвърждаване на УСН и СЕЦ за механизирано извършване на земни работи
 
Писмо № 9618 от 15. VI. 1965 г. на ДКСА относно изграждане и обзавеждане на магазини и заведения за обществено хранене
 
Списък на действащите нормативни документи, отнасящи се до техническите изисквания по проектирането и строителството
 
Правилници, инструкции, норми и нормативи
 
Естествено осветление — норми и указания за проектиране
 
Наредба за опазване и подобряване на природната среда (ландшафта) при строителството
 
Съвет по правопис и транскрипция на географските имена — правилник
 
Тълкувания и разяснения по приложението на правилници, норми и други в строителството
 
По въпроса за изследването и ограничаването на деформациите на готовите стоманобетонни елементи при вдигане, складиране и транспорт
 
По въпроса за проектирането на открити стоманобетонни подкранови естакади
 
Как да се изпълняват акумулаторните помещения
 
Техническа информация
 
Ново развитие на бетоновите възли