1702 Наредба 10№1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

Глава първа
Общи положения

Глава втора
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ
Раздел I Електрическо захранване
Раздел II Външни въздействия
Раздел III Съвместимост
Раздел IV Пригодност за поддържане

Глава трета
ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I Защита срещу поражения от електрически ток
Раздел II Защита срещу топлинни въздействия
Раздел III Защита срещу свръхтокове
Раздел IV Защита срещу пренапрежения от атмосферен и комутационен произход
Раздел V Безопасност на електрически инсталации
Раздел VI Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване

Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ

Глава пета
ИЗГРАЖДАНЕ И НАЧАЛНА ПРОВЕРКА

Глава шеста
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Глава седма
ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби

Приложение №1 към чл.33, ал.1
Защита срещу поражения от електрически ток
Приложение №2 към чл.34, ал.3
Защита срещу топлинни въздействия
Приложение №3 към чл.39
Защита срещу свръхтокове
Приложение №4 към чл.40, ал.2
Защита срещу пренапрежения от атмосферен и от комутационен произход
Приложение №5 към чл.41, ал.2
Безопасност на електрически инсталации
Приложение №6 към чл.43, ал.2
Защита чрез разединяване, изключване, включване и превключване
Приложение №7 към чл.53, ал.2
Заземителни уредби, защитни проводници и проводници за защитно изравняване на потенциалите
Приложение №8 към чл.45, ал.1, т.6
Електроенергийна ефективност