1304 Наредба 11№Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Глава трета
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Изисквания към свободната дворна площ на обектите
Раздел III Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства и системите за пожароизвестяване и пожарогасене
Раздел IV Изисквания при поддръжката на техническите инсталации (електрически, отоплителни и вентилационни инсталации)
 
Глава четвърта
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕТО. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СЪХРАНЯВАНЕ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Изисквания за пожарна безопасност, свързани с технологичните процеси и оборудването
Раздел III Изисквания при съхраняване, извършване на товарно-разтоварни работи и транспортиране на леснозапалими течности, горими течности, горими газове, горими материали и изделия и негорими материали в горима опаковка
 
Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Организация за осигуряване на пожарната безопасност при и
звършване на огневи работи
Раздел III Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи
Раздел IV Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на електрозаваръчни работи
Раздел V Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ
 
Глава шеста
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ С ГЪВКАВО ПОКРИТИЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Евакуация
Раздел III Вътрешно и сценично обзавеждане
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.9, ал.1, т.2 План за действие при пожар
Приложение №2 към чл.11, ал.1 Изисквания за изготвяне и изпълнение на плановете за евакуация на обекти
Приложение №3 към чл.12, ал.1 Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
Приложение №4 към чл.13, ал.1 Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители на обект
Приложение №5 към чл.13, ал.2 (отм.)
Приложение №6 към чл.18, ал.2 Знаци за обозначаване на пожарни хидранти и пожарни водоеми
Приложение №7 към чл.24 Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2
Приложение №8 към чл.27, ал.2 Протокол
Приложение №9 към чл.68, ал.1 Акт за извършване на огневи работи на временни места
Приложение №10 към чл.68, ал.2 Дневник за регистриране на огневи работи
Приложение №11 към чл.70, ал.3 Протокол за определяне на експлозивната опасност на средата
Приложение №12 към чл.75, ал.1 Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението