ДВ 180731263 МВР МРРБ (стр.43)

9p Наредба 09№Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Изм. и доп. 180731>

X-1.2

 

ДВ 180925279 МРРБ (стр.6)

n Наредба 18№ РД-02-20-2 за проектиране на пътища

основание: ЗП – 36 181026>

x Наредба 00№ 1 за проектиране на пътища (ДВ00247) >181025

XVII-1.2