ДВ 170207213 УНС 1770 (стр.12)

79p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 170211>

V-1

 

ДВ 170804263 УНС 17163 (стр.15 от изм. и доп. на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, §74)

80p ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Изм. и доп. 170808>

V-1

 

ДВ 170425233 МРРБ (стр.26)

5p Наредба 04№2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Изм. и доп. 170526*>

XVII-5.1

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.24)

3p Наредба 01№13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Изм. 170711>

VI-1.8

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

3p Наредба 03№1 за номенклатурата на видовете строежи

Изм. и доп. 170711>

VI-1.1

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

5p Наредба 03№3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Изм. и доп. 170711>

VI-1.3

 

ДВ 170711256 МРРБ (стр.25)

2p Наредба 12№РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Изм. 170711>

VI-1.7